Image

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Begrippen

Voor de toepassing van deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Diensten: alle werkzaamheden die nodig zijn voor begeleiding, training of coaching.
Lvsc: Landelijke vereniging voor Supervisie & Coaching.
Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht heeft verstrekt tot het verrichten van diensten.
Opdrachtnemer: Adviesbureau Silvia Scholten.
Overeenkomst: iedere afspraak tussen opdrachtgever en opdrachtnemer gericht op het verrichten van diensten voor opdrachtgever.
Partijen: opdrachtgever en opdrachtnemer samen.

Artikel 2: Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten - inclusief aanvullende offertes en overeenkomsten - die betrekking hebben op het verrichten van diensten.
2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig als zij schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.

Artikel 3: Offertes en overeenkomst

1. De door opdrachtnemer verstrekte offertes zijn 30 dagen geldig en zijn volledig vrijblijvend, tenzij anders is aangegeven.
2. De prijzen in de offertes zijn exclusief BTW tenzij anders is vermeld.
3. Gebondenheid aan de offerte ontstaat als opdrachtgever binnen de tijdsduur zonder wijziging of voorbehoud de offerte heeft bevestigd aan opdrachtnemer. Daarmee ontstaat een overeenkomst conform de offerte. Bij wijzigingen of voorbehouden ten opzichte van de offerte is een bevestiging van de afspraken door opdrachtnemer nodig.

Artikel 4: Uitvoering overeenkomst

1. Opdrachtnemer is verplicht zich zorgvuldig en vakkundig in te spannen om de overeenkomst na te komen, conform de gedragscode van de Lvsc zoals die geldt ten tijde van het afsluiten van de overeenkomst.
2. Opdrachtnemer heeft het recht derden in te schakelen bij het uitvoeren van de overeenkomst.
3. De tijdens verrichte diensten verstrekte informatie is vertrouwelijk, en wordt niet verspreid tenzij verplicht conform de wet of geanonimiseerd in bedrijfsstatistieken. Opdrachtnemer kan de tijdens gesprekken verstrekte informatie alleen naar buiten brengen met toestemming van de betrokken gesprekspartner(s).
4. Opdrachtgever is gehouden alle noodzakelijke gegevens tijdig en deugdelijk te verstrekken aan opdrachtnemer.
5. Als de overeenkomst samenwerking met een derde omvat ter vervulling van de diensten, dan wordt schriftelijk in overleg vastgelegd wat ieders taak is.
6. Als er een termijn voor het voltooien van een overeenkomst is afgesproken, dan is dat geen fatale termijn die leidt tot toerekenbare tekortkoming, tenzij anders is overeengekomen. Bij het overschrijden van de termijn stellen partijen samen een nieuwe termijn vast.  

Artikel 5: Intellectuele eigendom

1. Opdrachtnemer is rechthebbende van de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot verstrekte offertes en voor de uitvoering van de overeenkomst gebruikt materiaal, waaronder bijvoorbeeld readers, modellen, testen en oefenmateriaal.
2. Opdrachtgever mag zonder schriftelijke toestemming van opdrachtnemer geen gebruik maken van de in het vorige lid bedoelde offertes en gebruikt materiaal anders dan ten behoeve van door opdrachtnemer verrichte diensten.

Artikel 6: Aansprakelijkheid

1. Gebruik maken van de diensten komt geheel voor eigen rekening en risico van opdrachtgever en de deelnemer(s). Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor (letsel)schade toegebracht aan opdrachtgever, de deelnemers en hun eigendommen.
2. Als opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot de directe schade die door de aansprakelijkheidsverzekeraar van opdrachtnemer wordt uitgekeerd. Als de schade niet door de verzekeraar wordt gedekt, dan is de eventuele aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt tot het bedrag van het overeengekomen honorarium.