Algemene voorwaarden Adviesbureau Silvia Scholten

Artikel 1: Begrippen
Voor de toepassing van deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Diensten: alle werkzaamheden die nodig zijn voor begeleiding, training of coaching.
Lvsc: Landelijke vereniging voor Supervisie & Coaching.
Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht heeft verstrekt tot het verrichten van diensten.
Opdrachtnemer: Adviesbureau Silvia Scholten.
Overeenkomst: iedere afspraak tussen opdrachtgever en opdrachtnemer gericht op het verrichten van diensten voor opdrachtgever.
Partijen: opdrachtgever en opdrachtnemer samen.

Artikel 2: Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten - inclusief aanvullende offertes en overeenkomsten - die betrekking hebben op het verrichten van diensten.
 2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig als zij schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.

Artikel 3: Offertes en overeenkomst

 1. De door opdrachtnemer verstrekte offertes zijn 30 dagen geldig en zijn volledig vrijblijvend, tenzij anders is aangegeven.
 2. De prijzen in de offertes zijn exclusief BTW tenzij anders is vermeld.
 3. Gebondenheid aan de offerte ontstaat als opdrachtgever binnen de tijdsduur zonder wijziging of voorbehoud de offerte heeft bevestigd aan opdrachtnemer. Daarmee ontstaat een overeenkomst conform de offerte. Bij wijzigingen of voorbehouden ten opzichte van de offerte is een bevestiging van de afspraken door opdrachtnemer nodig.

Artikel 4: Uitvoering overeenkomst

 1. Opdrachtnemer is verplicht zich zorgvuldig en vakkundig in te spannen om de overeenkomst na te komen, conform de gedragscode van de Lvsc zoals die geldt ten tijde van het afsluiten van de overeenkomst.
 2. Opdrachtnemer heeft het recht derden in te schakelen bij het uitvoeren van de overeenkomst.
 3. De tijdens verrichte diensten verstrekte informatie is vertrouwelijk, en wordt niet verspreid tenzij verplicht conform de wet of geanonimiseerd in bedrijfsstatistieken. Opdrachtnemer kan de tijdens gesprekken verstrekte informatie alleen naar buiten brengen met toestemming van de betrokken gesprekspartner(s).
 4. Opdrachtgever is gehouden alle noodzakelijke gegevens tijdig en deugdelijk te verstrekken aan opdrachtnemer.
 5. Als de overeenkomst samenwerking met een derde omvat ter vervulling van de diensten, dan wordt schriftelijk in overleg vastgelegd wat ieders taak is.
 6. Als er een termijn voor het voltooien van een overeenkomst is afgesproken, dan is dat geen fatale termijn die leidt tot toerekenbare tekortkoming, tenzij anders is overeengekomen. Bij het overschrijden van de termijn stellen partijen samen een nieuwe termijn vast.

Artikel 5: Intellectuele eigendom

 1. Opdrachtnemer is rechthebbende van de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot verstrekte offertes en voor de uitvoering van de overeenkomst gebruikt materiaal, waaronder bijvoorbeeld readers, modellen, testen en oefenmateriaal.
 2. Opdrachtgever mag zonder schriftelijke toestemming van opdrachtnemer geen gebruik maken van de in het vorige lid bedoelde offertes en gebruikt materiaal anders dan ten behoeve van door opdrachtnemer verrichte diensten.

Artikel 6: Aansprakelijkheid

 1. Gebruik maken van de diensten komt geheel voor eigen rekening en risico van opdrachtgever en de deelnemer(s). Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor (letsel)schade toegebracht aan opdrachtgever, de deelnemers en hun eigendommen.
 2. Als opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot de directe schade die door de aansprakelijkheidsverzekeraar van opdrachtnemer wordt uitgekeerd. Als de schade niet door de verzekeraar wordt gedekt, dan is de eventuele aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt tot het bedrag van het overeengekomen honorarium.
 3. Opdrachtnemer is in geen enkel geval aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

Artikel 7: Betaling en voorschot

 1. Binnen 14 dagen na de factuurdatum dient het hele factuurbedrag betaald te zijn op door opdrachtnemer aangegeven manier.
 2. 15 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim, en zijn op dat moment wettelijke rente verschuldigd, alsmede daadwerkelijk gemaakte kosten waaronder bijvoorbeeld incassokosten en advocaatkosten.
 3. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken ter voldoening van in de eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere 
 4. factuur.
 5. Opdrachtnemer is gerechtigd van opdrachtgever een redelijk voorschot te vragen als ten behoeve van het verrichten van de diensten vooraf onkosten moeten worden gemaakt.

Artikel 8: Opzegging door opdrachtgever

 1. Opdrachtgever kan de overeenkomst op ieder moment schriftelijk opzeggen.
 2. Als de overeenkomst door opdrachtgever wordt opgezegd in de periode gelegen tussen 28 en 14 dagen vóór aanvang van de opdracht, is opdrachtgever 30% van het maximum overeengekomen bedrag verschuldigd. In de periode gelegen binnen 15 dagen vóór aanvang van de opdracht of na aanvang van de opdracht is opdrachtgever het maximum overeengekomen bedrag verschuldigd.
 3. Betreft de opzegging een individueel coachingsgesprek, dan kan tot 24 uur van te voren kosteloos worden geannuleerd. Binnen 24 uur is 100% van het overeengekomen bedrag verschuldigd.
 4. Iedere deelnemer van een groepstraining kan zich kosteloos laten vervangen door een andere deelnemer met soortgelijk functieniveau mits dit uiterlijk 24 uur van te voren is gemeld aan opdrachtnemer.

Artikel 9: Privacy

 1. Ten behoeve van de overeengekomen opdracht zal opdrachtnemer de nodige persoonsgegevens registreren. Opdrachtnemer zal deze gegevens niet anders gebruiken dan voor de overeengekomen opdracht en voor eventuele algemene bedrijfscommunicatie met een mogelijkheid zich daarvoor af te melden. Opdrachtnemer zal de persoonsgegevens niet zonder voorafgaande toestemming verstrekken aan derden, behoudens wettelijke verplichtingen.
 2. Verwerking van persoonsgegevens van trainees en/of contractpartijen gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming stelt.

Artikel 10: Toepasselijk recht

 1. Op elke overeenkomst tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2. Opdrachtnemer is gebonden aan de klachtenregeling van de Lvsc.

Deventer, mei 2018